Projekty

Gaz

Firma Eco Technologie oferuje swoje usługi w zakresie projektowania sieci gazowych, przyłączy gazowych oraz instalacji gazowych. Oferujemy kompleksową realizację powierzonych nam zadań, od spraw formalnych poprzez wykonanie projektu i jego uzgodnień do przekazania zatwierdzonej dokumentacji. Proponujemy prowadzenie nadzoru nad realizacją oraz kierowanie robotami sanitarnymi nad realizacją sieci gazowych, przyłączy gazowych oraz instalacji gazowych.Realizacja dokumentacji projektowej sieci gazowych, przyłączy gazowych oraz instalacji gazowych składa się z następujących etapów:

KROK 1
Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej podmiotu. Klient powinien wystąpić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej w przypadku:

 • budowy / rozbudowy sieci gazowej tj. np. budowy nowego przyłącza gazowego. (np. Klient planuje budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innego obiektu),
 • budowy lub rozbudowy instalacji gazowej (istnieje przyłącze gazowe), ( np. Klient planuje rozbudować istniejącą instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe m.in. o gazowy kocioł, gazowy podgrzewacz wody, kuchenkę gazową lub inne odbiorniki paliwa gazowego.

W zależności od ilości planowanego poboru paliwa gazowego do 10m3/h i powyżej 10 m3/h należy wypełnić odpowiedni formularz. We wniosku oraz na załączanej mapie można wskazać miejsce lokalizacji kurka głównego (szafki gazowej). Jeśli lokalizacja nie zostanie podana, kurek główny w wydawanych warunkach zostanie zlokalizowany najprawdopodobniej na granicy posesji. Jeśli chcemy by szafka z kurkiem głównym zlokalizowana była na elewacji budynku musimy liczyć z koniecznością podpisania u notariusza służebności przejścia przyłącza gazowego przez naszą działkę. Koszty za notarialne podpisanie służebności pokrywa osobą podłączająca się do sieci gazowej. Wniosek o wydanie warunków technicznych należy złożyć do właściwej placówki ze względu na miejsce planowanej inwestycji. W wydanych warunkach zostanie określony sposób zasilania w paliwo gazowe miejsca inwestycji.

Do wniosku należy dołączyć:

 • mapę zasadniczą z terenem inwestycji w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji skrzynki gazowej. Wymogi te spełnia mapa do celów projektowych jak również mapa informacyjna,
 • dokumenty firmy KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP jeśli wniosek jest składany na firmę lub podanie nr PESEL we wniosku w przypadku osób fizycznych.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą. Wypełnić i złożyć wniosek może również osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo.

KROK 2
Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 21 dni. Warunki przyłączenia do sieci gazowej są ważne przez okres roku od dnia ich wydania. Jeśli przyłączenie do sieci gazowej wymaga tylko budowy przyłącza gazowego wówczas można podjąć decyzję czy zlecić realizację dokumentacji projektowej dostawcy paliwa gazowego czy realizować ją „na własną rękę” (dostawca paliwa gazowego zwraca koszty projektu). Celem przyspieszenia realizacji lepiej zdecydować się na realizację dokumentacji projektowej przyłącza gazu we własnym zakresie. Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wykonanie dokumentacji projektowej własnym kosztem i staraniem oraz określić jej koszty, które po zrealizowaniu projektu zostaną zwrócone dla odbiory gazu. Do realizacji projektu przyłącza gazowego niezbędna jest aktualna mapa do celów projektowych (matryca (kalka) i najlepiej jeszcze wersja elektroniczna mapy w formacie dxf. lub dwg). O aktualności mapy decyduje nie data jej wykonania a jedynie zgodność zawartości mapy z rzeczywistością (przykład: na mapie jaką posiadamy jest projektowana sieć gazowa (linia przerywana), a w ulicy przy naszej działce sieć ta została juz wykonana i zarejestrowana. Mapa taka jest nieaktualna i należy wykonać nową z naniesioną juz wykonaną siecią gazową).

KROK 3

Wykonany projekt przyłącza gazowego czy też sieci gazowej należy uzgodnić z Gestorem sieci. Przejścia przyłącza gazowego i/lub sieci gazowej przez działki drogowe i/lub inne (np. działki prywatne) należy uzgodnić z ich właścicielami, pozyskując stosowne zgody. W przypadku projektu przyłącza gazowego niezbędne jest pozyskanie zgody od większości właścicieli lub współwłaścicieli. W przypadku projektu sieci gazowej lub sieci gazowej z przyłączem gazowym konieczne jest pozyskanie zgody od wszystkich właścicieli. (Załóżmy, że kupiliśmy działkę z udziałem w drodze dojazdowej do posesji. Wokół nas działki kupiły też inne osoby i każdy z nabywców działki otrzymał udział w drodze dojazdowej. Realizując projekt sieci gazowej i przyłącza gazowego przechodzącego przez taką drogę należy pozyskać zgodę od każdej z osób, na przejście sieci gazowej i przyłącza gazowego przez naszą wspólną działkę).
Następnie projekt należy złożyć do uzgodnienia na Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP) – (tu niezbędne jest posiadanie oryginału, matrycy (kalki) mapy do celów projektowych.

KROK 4

Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień wymienionych w kroku 3, projekt należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce inwestycji Wydziału Architektury i Budownictwa. Budowa przyłączy gazowych zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeśli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
Budową przyłączy gazowych oraz sieci gazowych zajmuję się wyłącznie dostawca paliwa gazowego. Właściciel posesji może we własnym zakresie wykonać projekt celem przyspieszenia realizacji całego zadania. Ponadto właściciel posesji o czym należy pamiętać zobowiązany jest do wykonania projektu oraz instalacji gazowej co opisane jest w zakładce instalacja gazowa. Należy pamiętać że na budowę instalacji gazowej należy uzyskać pozwolenie na budowę. 

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie robót budowlanych:

 • 2 egz. projektu budowlanego,
 • Wniosek – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora uzupełnione o opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Uwaga: do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeśli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.

Wniosek o pozwolenie na budowę: 

 • 4 egz. projektu budowlanego,
 • Wniosek o wydanie pozwolenie na budowę,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora uzupełnione o opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł

Uwaga: do wykonania robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (14 dni od daty jej wydania) i po 7 dniach od powiadomienia Nadzoru Budowlanego wraz ze złożeniem stosownych dokumentów zgodnie z Art. 41 Prawo Budowlane.