Projekty

Wodociągi i kanalizacja

Firma Eco Technologie zajmuje się kompleksową realizacją zadań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków, co wiąże się z wykonywaniem projektów przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Oferujemy prowadzenie tematu od pobrania warunków na dostawę wody i odprowadzenie ścieków do pozyskania pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych. Ponadto oferujemy prowadzenie nadzoru nad realizacją i/lub kierowanie robotami budowlanymi by zaoszczędzić Państwa czas oraz zapewnić właściwą realizację zadania.

Realizacja dokumentacji sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej składa się z następujących etapów:

KROK 1
Wystąpienie o warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej. Warunki wydawane są w terminie od 2 tygodni do miesiąca. Do wniosku należy dołączyć:

 • mapę zasadniczą z terenem inwestycji w skali 1:500 lub 1:1000. Wymogi te spełnia mapa do celów projektowych jak również mapa informacyjna,
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której wniosek dotyczy lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

KROK 2
Po uzyskaniu warunków technicznych niezależnie czy przyłączenie posesji wymaga budowy tylko przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej czy również sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać dokumentację projektową. W przypadku konieczności budowy sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej, niezbędne będzie podpisanie umowy na jej przejęcie z Gminą lub spółką wodociągowo-kanalizacyjną.

Do realizacji projektu przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej niezbędna jest aktualna mapa do celów projektowych (matryca (kalka) i najlepiej jeszcze wersja elektroniczna mapy w formacie dxf. lub dwg). O aktualności mapy decyduje nie data jej wykonania a jedynie zgodność zawartości mapy z rzeczywistością (przykład: na mapie jaką posiadamy jest projektowana sieć wodociągowa w ulicy przy naszej działce a sieć ta została juz wykonana i zarejestrowana. Mapa taka jest w tym przypadku nieaktualna i należy wykonać nową z naniesioną juz wykonaną siecią wodociągową).

KROK 3

Wykonany projekt przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej czy również sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej   należy uzgodnić z Gestorem sieci, przejściaprzyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji sanitarnej czy również sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej przez działki drogowe i/lub inne (np. działki prywatne) należy uzgodnić z ich właścicielami, pozyskując stosowne zgody. Niezbędne jest pozyskanie zgody od wszystkich właścicieli lub współwłaścicieli. (Załóżmy, że kupiliśmy działkę z udziałem w drodze dojazdowej do posesji. Wokół nas działki kupiły też inne osoby i każdy z nabywców działki otrzymał udział w drodze dojazdowej. Realizując projekt przyłącza wodociągowego czy przyłącza kanalizacji sanitarnej przechodzącego przez taką drogę należy pozyskać zgodę od każdej z osób, na przejście przyłącza przez naszą wspólną działkę. Tak samo wygląda sprawa w przypadku konieczności budowy sieci wodociągowej czy sieci kanalizacji sanitarnej). 

Następnie projekt należy złożyć do uzgodnienia na Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUDP) – (tu niezbędne jest posiadanie oryginału, matrycy (kalki) mapy do celów projektowych).

KROK 4
Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień wymienionych w kroku 3, projekt należy złożyć do właściwego ze względu na miejsce inwestycji Wydziału Architektury i Budownictwa. Budowa przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Prawem Budowlanym nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę a jedynie dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeśli w ciagu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Dokumentacja projektowa przyłączy wod-kan może być składana również łączenie z wnioskiem o pozwoleniem na budowę budynku. Wówczas na całe zadanie wydawana jest decyzja o pozwoleniu na budowę. Decyzja ta wydawana jest w terminie do 65 dni od daty złożenia wniosku.

W przypadku gdy poza przyłączami należy wykonać jeszcze sieć wodociągową i/lub sieć kanalizacji sanitarnej. Na realizację takiego projektu należy uzyskać pozwolenie na budowę.

Wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej czy przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej spoczywa na Inwestorze (osobie chcącej podłączyć się do sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej). W przypadku konieczności budowy poza przyłączem wodociągowym czy przyłączem kanalizacji sanitarnej jeszcze sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej ich wykonanie spoczywa również na Inwestorze ale mogą tu mieć miejsce indywidualne ustalenia z właścicielami okolicznych działek czy Gminą. Często po wykonaniu sieci wodociągowej i/lub sieci kanalizacji sanitarnej na koszt Inwestora dochodzi ostatecznie do jej przekazania za symboliczną „złotówkę” na rzecze Gestora sieci.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie robót budowlanych:

 • 2 egz. projektu budowlanego,
 • Wniosek – Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora uzupełnione o opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł.

Uwaga: do wykonania robót budowlanych można przystąpić jeśli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu.

Wniosek o pozwolenie na budowę: 

 • 4 egz. projektu budowlanego,
 • Wniosek o wydanie pozwolenie na budowę,
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • Ewentualnie upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora uzupełnione o opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł

Uwaga: do wykonania robót budowlanych można przystąpić po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę (14 dni od daty jej wydania) i po 7 dniach od powiadomienia Nadzoru Budowlanego wraz ze złożeniem stosownych dokumentów zgodnie z Art. 41 Prawo Budowlane.