Projekty

Instalacje gazowe

Projekty instalacji gazowych

Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia urządzeń gazowych.

W większości przypadków kurek główny jest również miejscem rozgraniczenia własności sieci gazowej i instalacji gazowej podmiotu (użytkownika). Zgodnie z obowiązującymi przepisami kurek główny powinien być zainstalowany w wentylowanej szafce z materiału co najmniej trudnozapalnego. Szafka ta może być zamontowana na elewacji budynku lub np. na granicy posesji. Lokalizację szafki gazowej określają warunki techniczne. Jeśli chcemy zlokalizować szafkę gazową na elewacji budynku musimy sie liczyć z koniecznością podpisania na nasz koszt służebności (u notariusza), przejścia przyłącza gazowego przez naszą działkę. Ponadto należy pamiętać, iż w przypadku gdy odległość od szafki zlokalizowanej na granicy posesji do budynku przekracza 10m na elewacji budynku należy dodatkowo zastosować kurek odcinający (zamontowany w wentylowanej szafce gazowej). Co istotne rekomenduje się zastosowanie szafek z tworzywa sztucznego celem umożliwienia zdalnego odczytu wskazań gazomierza. Odległość kurka głównego montowanego przy ścianie od poziomu terenu oraz od najbliższych krawędzi okien i drzwi powinna wynosić co najmniej 0,5m.

Wymiary szafek na kurek główny, gazomierz i (jeśli jest konieczny reduktor ciśnienia) wynoszą dla najczęściej stosowanego gazomierza G4 (dla budynków jednorodzinnych) szerokość/wysokość/głębokość 600x600x250 [mm]. Wymiary szafki gazowej na dodatkowy kurek odcinający na ścianie budynku w zależności od średnicy instalacji gazowej wahają się odszerokość/wysokość/głębokość 250x300x150 [mm] do 400x400x250 [mm]. Szafkę wolnostojącą na granicy posesji montuje się fundamencie betonowym. Powszechnie dostępne są gotowe fundamenty o wymiarach szerokość/wysokość/głębokość 600x1000x250 [mm]. Typową szafkę wraz z fundamentem prezentuje zdjęcie po lewej stronie.

Uwaga nie ma przepisu nakazującego stosowanie szafek gazowych pomalowanych na kolor żółty może więc być zastosowana szafka o dowolnym kolorze. W przypadku montażu szafki z gazomierzem na granicy posesji instalacje gazową wychodzącą z szafki gazowej należy wykonać z rur stalowych. W odległości 0,5m od szafki gazowej należy zastosować przejście PE/stal i dalej należy zastosować przewód instalacji gazowej z rur PE. W odległości co najmniej 0,5 m od zewnętrznej ściany budynku przewody powinny być wykonane z rur stalowych bez szwu lub ze szwem przewodowych łączonych przez spawanie. Należy więc zastosować kolejne przejście PE/Stal.

Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe wykonane z rur miedzianych. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przewody instalacji gazowej po przejściu poza lico wewnętrzne ściany zewnętrznej, powinny być wykonane z rur, stalowych łączonych przez spawanie, oraz łączonych z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym.

Dopuszcza się stosowanie innych sposobów łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. Obecnie na rynku polskim dopuszczone są do stosowania rury miedziane łączone na połączenia zaciskane. System ten polecam miedzy innymi dla wykończonych już wnętrz gdzie montaż instalacji łączonej za pomocą połączeń spawanych może uszkodzić wykończone ściany. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. Przewody instalacji gazowych w piwnicach należy prowadzić na powierzchni ścian lub pod stropem, natomiast na pozostałych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza się prowadzenie ich także w bruzdach osłoniętych nieuszczelnionymi ekranami lub wypełnionych – po uprzednim wykonaniu próby szczelności instalacji – łatwo usuwalną masą tynkarską,niepowodującą korozji przewodów. Wypełnianie bruzd, w których są prowadzone przewody z rur miedzianych, jest zabronione. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu próby szczelności, powinny być zabezpieczone przed korozją. Uwaga nie ma przepisu nakazującego malowanie przewodów instalacji gazowej na kolor żółty, może więc być zastosowany dowolny kolor.

Urządzenia gazowe

Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w Polskich Normach i przepisach odrębnych.

Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania (kuchenki gazowe kotły z otwartą komorą spalania), nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych (pokojach). Dopuszcza się montaż kuchenki gazowej w aneksie kuchennym połączonym z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad kuchenką, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.

Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe:

kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi,
kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na kotłownię budynku wolno stojącym, kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2.000 kW należy instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię.

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania (kotły gazowe z zamkniętą komorą spalania), mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych (najczęściej Ø 125/80[mm] rura w rurze)wyprowadzonych ponad dach. Poniżej kilka przykładów podłączeń przewodów spalinowych.

W wolno stojących budynkach jednorodzinnych możliwe jest zastosowanie indywidualnego koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego (układ poziomy koncentryczny) lub oddzielnych przewodów powietrznego i spalinowego celem odprowadzenia spalin i dostarczenia powietrza do spalania do urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania, wyprowadzonych przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc cieplną nie większą niż 21kW. Nachylenie przewodu powietrzno-spalinowego przy kotłach kondensacyjnych nie może być mniejsze niż 3o (w stronę do kotła). Natomiast przy tradycyjnych kotłach z zamkniętą komorą spalania (tzw. TURBO) spadek powinien wynosić 3o ale w stronę zakończenia przewodu powietrzno-spalinowego (od kotła).


W przypadku kotłów o większej mocy i dużej wysokości komina należy oddzielnie prowadzić przewód spalinowy ponad dach a zasysanie powietrza zorganizować oddzielną rurą wyprowadzoną przez ścianę (układ mieszany rozdzielny).

Kubatura pomieszczeń, w których instaluje się urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż:

  • 8 m– w przypadku urządzeń pobierających powietrze do spalania z tych pomieszczeń (urządzenia z otwartą komorą spalania) jednak należy zawsze w tym przypadku przeprowadzić obliczenia obciążenia cieplnego celem określenia ostatecznej wymaganej kubatury,
  • 6,5 m3 – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania.

Pomieszczenia, w których instaluje się urządzenia gazowe, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m.
Przy instalowaniu urządzeń gazowych należy spełnić następujące warunki:

  • urządzenia gazowe należy połączyć ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych,
  • zawór odcinający dopływ gazu do urządzenia należy umieścić w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane urządzenie gazowe, w miejscu łatwo dostępnym, w odległości nie większej niż 1 m od króćca przyłączeniowego,
  • kuchnie i kuchenki gazowe należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym.

Uwaga: Pomieszczenie, w którym zainstalowane są urządzenia gazowe kuchenki, kotły, czy nawet kotły z zamkniętą komorą spalania, nie zależnie od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania (kanałem koncentrycznym czy oddzielnym kanałem powietrznym) należy wyposażyć w wentylację grawitacyjną lub wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.

Jeśli chcemy zwiększyć nasze bezpieczeństwo można zastosować system detekcji wycieku gazu w pomieszczeniach gdzie do instalacji gazowej podłączone są urządzenia gazowe. Zainstalowanie systemu sprawia, iż użytkowanie odbiorników gazu podłączonych do instalacji gazowej takich jak kuchenki gazowe, kotły gazowe itp., staje się bezpieczne a awaria instalacji gazowej nie zagraża naszemu życiu i zdrowiu.

Zasada działania: w momencie rejestracji wycieku gazu przez detektor uruchomiony zostaje alarm optyczny tego detektora. Jeśli po czasie 25 sekund stężenie gazu nie obniży się włączony zastaje alarm akustyczny detektora, włączona zostaje syrena oraz następuje automatyczne odcięcie dopływu gazu. Zawór można otworzyć tylko ręcznie po ocenie sytuacji i usunięciu ewentualnych nieszczelności. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. Czyli np. w szafce z gazomierzem lub w szafce na elewacji budynku. Długość przewodu pomiędzy detektorem a zaworem uzależniona jest od jego przekroju i może wynosić np. do 50 m dla przewodu o przekroju 2,5 mm2Cena za zestaw (zawór ZB, detektor podstawowy metanu, syrena) bez okablowania i montażu wynosi ok. 740 zł brutto – (cennik Flama Gaz 2011). Koszt brutto detektora dodatkowego to ok. 180 zł.

W przypadku budowy nowej instalacji gazowej lub przebudowy istniejącej instalacji gazowej Inwestor zobowiązany jest pozyskać pozwolenie na budowę instalacji gazowej. W tym celu konieczne jest wykonanie projektu instalacji gazowej. Jeśli pobór gazu nie przekracza 10m3/h takiego projektu instalacji gazowej nie trzeba uzgadniać z dostawcą gazu. Dla przykładu: pobór gazu dla instalacji gazowej z kotłem gazowym 24kW i kuchenką gazową cztero-palnikową z piekarnikiem gazowym wynosi ok. 4 m3/h. Stąd wniosek, iż instalacji gazowej dla domu jednorodzinnego nie należy uzgadniać z dostawcą gazu. Przygotowany projekt wraz z niezbędnymi załącznikami opisanymi w zakładce GAZ należy złożyć do właściwego dla miejsca inwestycji Wydziału Architektury i Budownictwa celem pozyskania pozwolenia na budowę. W zależności od wydanych warunków technicznych bywa konieczne dołączenie do projektu instalacji gazowej opinii kominiarskiej.

Następnie po pozyskaniu decyzji o pozwolenie na budowę i jej uprawomocnieniu (14 dni od daty jej wydania) Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ (Nadzór Budowlany) oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika robót, stwierdzające  przyjęcie obowiązku kierowania robotami budowlanymi, wraz z niezbędnymi załącznikami stwierdzającymi właściwe przygotowanie do pełnienia tej funkcji. Należy też pamiętać o konieczności pobrania Dziennika Budowy (z Wydziału Architektury i Budownictwa – tego co wydał decyzję o Pozwoleniu na Budowę). Po 7 dniach można oficjalnie przystąpić do wykonywania instalacji gazowej. Po wykonaniu instalacji gazowej należy zgłosić instalację gazową do napełnienia paliwem gazowym oczywiście w momencie gdy przyłącze gazowe jest też już wykonane (opis w zakładce przyłącza gazowe). Firma wykonująca instalację gazową musi przekazać dla Inwestora:

– oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji gazowej zgodnie z projektem,
– protokół z przeprowadzonej próby szczelności instalacji gazowej,

Ponadto należy pozyskać protokół końcowego odbioru kominów z przewodami kominowymi, wentylacyjnymi, spalinowymi wydany przez mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

W celu napełnienia instalacji gazowej należy złożyć wniosek – zgłoszenie instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym do dostawcy paliwa gazowego. We wniosku należy podać informację wynikające z powyżej wymienionych dokumentów. Po napełnieniu instalacji gazowej paliwem gazowym kończy się proces budowy instalacji gazowej. Ostatnią rzeczą jest jeszcze tylko zawiadomienie właściwego organu (Nadzoru Budowlanego) o zakończeniu budowy. Jeśli organ ten w ciągu 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji, można przystąpić do użytkowania obiektu.