Projekty

Przyłącza wodociągowe

Przyłącze wodociągowe to odcinek od miejsca włączenia do sieci wodociągowej do zestawu wodomierzowego.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową (przyłączem wodociągowym) powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego. 

Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową (przyłączem wodociągowym), powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience poza budynkiem, jeżeli jest on nie podpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na parterze budynku miejsca dla lokalizacji wodomierza. Szczegóły ustala się na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej u Gestora sieci. Lokalizacja zestawu wodomierzowego w budynku musi znajdować się bezpośrednio za ścianą budynku max. do 1 m od ściany zewnętrznej. W przypadku lokalizacji zestawu wodomierzowego w studni na zewnątrz budynku, musi znajdować się ona przy granicy działki i przeważnie w odległości około 1m.

Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy zainstalować zabezpieczenie, uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody. Wymóg ten spełnia zawór antyskażeniowy odpowiedniej klasy. W większości przypadków dla budynków mieszkalnych wystarczy zastosować zawór antyskażeniowy klasy EA.

Miejscem rozdziału własności sieci wodociągowej i instalacji wodociągowej użytkownika jest zawór odcinający za wodomierzem patrząc od strony przyłącza wodociągowego.

Przykład zabudowy zestawu wodomierzowego obrazuje poniższy schemat.

Zestaw wodomierzowy do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej.

Istnieje możliwość rejestracji podlicznika służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (np. do celów podlewania zieleni). Dzięki takiemu rozwiązaniu za ilość wody zużytej do podlewania zapłacimy tylko stawkę za wodę bez opłaty za ścieki, co stanowi mniej niż 50% pełnej stawki za wodę ścieki. Montaż podlicznika (wodomierza) należy zgłosić u Gestora sieci wodociągowej. Wodomierz będący podlicznikiem należy zamontować na instalacji wodociągowej użytkownika za wodomierzem głównym. Wskazania wodomierza będącego podlicznikiem odejmuje się od wskazań wodomierza głównego.