Projekty

Zagospodarowanie wód deszczowych

Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub sieci kanalizacji ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych. Istotne jest, iż dokonywanie zmiany naturalnego spływu wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej nieruchomości jest zabronione.

Przyłączenie drenażu terenu przy budynku do przewodów odprowadzających ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej lub sieci kanalizacji deszczowej wymaga zastosowania urządzeń zapobiegających zamulaniu tych przewodów oraz przedostawaniu się ścieków i gazów z sieci kanalizacyjnej do ziemi.

Jeśli na terenie inwestycji nie ma możliwość podłączenia się do sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe należy zgodnie z powyższym zagospodarować na własnym terenie. W tym celu można wykonać studnie chłonne (bez dna) lub tzw. skrzynki rozsączające. Oba rozwiązania gromadzą wodę w trakcie deszczu i odprowadzają ją do ziemi. Ważne jest by tak dobrać ich objętość by były w stanie przyjąć odpowiednią ilość wody z deszczu nawalnego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (Prawo Wodne) na odprowadzenie wód do gruntu, rowu melioracyjnego czy zbiornika wodnego wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. By je uzyskać należy przygotować operat wodnoprawny opisujący sposób odprowadzani wód oraz obliczenia ich ilości i czasu odprowadzania (np. wsiąkania w przypadku studni chłonnych).