Projekty

Przyłącza gazowe

Przyłącze gazowe to odcinek od włączenia do sieci gazowej do kurka głównego zlokalizowanego w szafce gazowej. Kurek główny jest miejscem rozgraniczenia własności sieci gazowej i instalacji gazowej podmiotu (użytkownika). Przyłącze gazowe jest wykonywane przez dostawce gazu i zakończone właśnie kurkiem głównym. W celu wykonania przyłącza gazowego należy wystąpić o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej do właściwego względem lokalizacji inwestycji dostawcy paliwa gazowego. Następnie są dwie drogi (zgodnie z opisem w zakładce GAZ): podpisanie umowy z dostawcą gazu i zlecenie Mu realizacji dokumnetacji projektowej przyłącza gazowego i wykonanie przyłącza gazowego lub wykonanie dokumentacji własnym kosztem i staraniem (dostawca gazu zwraca umówiona kwotę za projekt) i następnie podpisanie umowy i wykonanie przyłącza gazowego przez dostawcę paliwa gazowego. W przypadku gdy zdecydujemy się po otrzymaniu warunków technicznych na wykonanie projektu przyłącza gazowego własnym kosztem i staraniem należy zwrócić się z pismem do dostawcy paliwa gazowego o wyrażenie zgody na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza gazowego własnym kosztem i staraniem z podaniem kwoty za wykoananie projektu przyłącza gazowego. Po otrzymaniu takiej zgody z ustaloną kwotą, można przystąpić do prac projektowych.

Do realizacji projektu przyłącza gazowego niezbędna jest aktualna (zgodnie z opisem w zakładce GAZ) mapa do celów projektowych (kalka) oraz jeśli jest wersja elektroniczna tej mapy. Następnie należy określić lokalizację kurka głównego. Ogólnie lokalizację kurka określaja warunki techniczne, zgodnie ze złożonym przez nas wnioskiem (np. granica działki, elewacja budynku). Lokalizację kurka głównego określa się wykonując szkic lokalizacyjny, który podpisuje właściciel podłączanej działki. Kolejnym krokiem jest wykonanie dokumnetacji projektowej przyłącza gazowego wraz z pozyskaniem zgody na przejście przyłącza gazowego przez teren od granicy podłączanej działki do sieci gazowej. Zdarza się, iż w trakcie uzgadniania przejścią przyłącza gazowego przez drogę zostanie narzucone wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy przyłącza gazowego. Wówczas taki projekt nalezy wykonać i uzgodnić z właściwym organem. W kolejnym kroku (równoległym do projektu organizacji ruchu – jeśli jest konieczny), dokumnetację projektową przyłącza gazowego należy uzgodnić z właścicielem sieci gazowej. Po tym uzgodnieniu dokumnetację projektową przyłącza gazowego należy uzgodnić na Zespole Uzgadniania Dokumnetacji Projektowej. Następnie projekt przyłącza gazowego wraz z innymi narzuconymi w trakcie uzgodnień załącznikami składamy do dostawcy gazu. W tym momencie można podpisać umowę na dostawę paliwa gazowego. Zwracana jest też uzgodniona kwota za dokumentacje projektową przyłącza gazowego. Ostatnią rzeczą jest wykonanie przyłącza gazowego w terminie zgodnym z zapisami zawartej umowy.
Należy pamiętać, iż obowiązkiem właściciela podłączanej działki jest wykonanie instalacji gazowej na jego koszt (opis realizacji w zakładce INSTALACJE GAZOWE). Jeśli mamy wykonaną instalację gazową, a dostawca paliwa gazowego wykonał już przyłącze możemy dokonać zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym do dostawcy paliwa gazowego.